<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5903241687801783324\x26blogName\x3dcERIta+SAiaa!!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://apabilasibintangbercerita.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://apabilasibintangbercerita.blogspot.com/\x26vt\x3d-7312704581893084283', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
profile journal tagboard affiliates credits
DisclaimerArchives

Recent Posts
I LIKE THIS SONGS..
I NEW AT HERE


Date back by month
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
October 2012
November 2012
Tuesday, 1 November 2011 @ 08:12
`BEZAnyaa LELAki & PEreMpUAN

1..kadar pertumbuhan wanita bermula lebih awal berbanding lelaki.ketika berada di sekolah rendah sehingga di awal sekolah menengah.pelajar perempuan kelihatan lebih tinggi dan lebih matang dari pelajar lelaki.

2..kebiasaannya kematangan lelaki bermula pada awal sekolah menengah.ketika ini pertumbuhan mereka berlaku dengan drastik.pelajar lelaki yang dahulunya rendah,mula mengalami perubahan.

3..sejak kecil lagi,kanak2 lekaki lebih aktif fizikal berbanding kanak2 perempuan yang lebih gemar aktiviti bersifat verbal[bercakap].sifat ini disebabkan kandungan serotinin dan oksitoksin lelaki kurang berbanding perempuan

4..disebabkan saiz corpus callosum wanita 25% lebih besar berbanding lelaki,perempuan menpunyai kelebihan melalukan pelbagai pekerjaan pada satu-satu masa.corpus callosum merupakan sekumpulan saraf yang menghantar signal merentasi dua bahagian otak manusia.

5..otak seorang lelaki lebih menjurus kepada simbol,gambaran abstrak dan iej.mereka lebih mudah menguasai ilmu matematik dan fizik berbanding pelajar wanita yang perlu berusaha lebih gigih untu menguasai mata pelajaran tersebut.